Teisinis reglamentas

Šią svetainę paskelbė:

Michelin Polska S.A.,

registruotos buveinės adresas Olsztyn, ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, Poland (Lenkija),

registracijos verslo subjektų registre Nr. KRS: 0000163137

akcinis kapitalas: 979 920 576,00 PLN (visiškai apmokėtas),

mokesčių mokėtojo kodas (NIP): 739-020-38-25, įmonės kodas (REGON): 510008834

tel. +48 89 539 40 00. faks. +48 89 533 65 97

Rengėjas:

Micro Microsoft Ireland Operations Ltd.

One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown,

Dublin 18, D18 P521,

Ireland (Airija)

+353 1 7063476

Valdomų paslaugų partneris:

LINKBYNET, Parc du Colombier
14 rue Jules Saulnier
93200 Saint-Denis
FRANCE (PRANCŪZIJA)
Tél : +33 (0)1 48 13 00 00
Fax : +33 (0)1 48 13 31 21

Prieš ieškodami informacijos šioje sunkvežimių verslo linijai skirtoje „Michelin“ interneto svetainėje (toliau – „Svetainė“), atidžiai perskaitykite šį teisinį pranešimą. Ši svetainė skirta tik naudotojams ir sunkvežimių padangų perpardavėjams, kurie veikia Prancūzijoje. Norėdami pasiekti atitinkamą šalį, žr. „pasaulio žemėlapį“.

„Michelin“ grupei priklausančios įmonės yra visateisiai juridiniai asmenys ir turi savarankišką teisinį statusą. Tačiau siekiant palengvinti informacijos pateikimą šioje svetainėje, gali būti vartojamos šios sąvokos: „Michelin“, „Grupė“, „Michelin Group“ ir „mes“; šios sąvokos yra vartojamos nurodant visas Grupės įmones, kurios savo veiklą vykdo savarankiškai.

1 STRAIPSNIS: PASKIRTIS

Šio teisinio pranešimo tikslas – nustatyti sąlygas, kuriomis „Michelin“ jums suteikia šią Svetainę, ir kurios reglamentuoja jūsų naudojimąsi šia Svetaine bei prieigą prie jos. Svetaine galite naudotis tik jei laikotės šio teisinio pranešimo, kurį „Michelin“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti ar atnaujinti. Šią Svetainę pasiekdami ir ja naudodamiesi sutinkate laikytis šio teisinio pranešimo sąlygų ir „Michelin“ politikos, susijusios su konfidencialumu ir asmens duomenų apsauga.

Jei su šiomis sąlygomis nesutinkate, svetainės nebandykite pasiekti ir (arba) tuojau pat nustokite ja naudotis.

2 STRAIPSNIS: PRIEIGA PRIE SVETAINĖS BEI TURINIO IR JŲ NAUDOJIMAS

2.1. Svetainė: prieiga ir naudojimas

„Michelin“ stengiasi užtikrinti, kad svetainė liktų pasiekiama, tačiau to daryti neprivalo. Prieiga prie Svetainės gali būti pakeista, laikinai sustabdyta ar ribojama siekiant atlikti jos priežiūrą, atnaujinti ar dėl kitų (ypač techninių, teisinių ar saugumo) priežasčių. „Michelin“ negali būti laikoma atsakinga naudotojui už šiuos sutrikimus arba kokias nors jų pasekmes.

Įsipareigojate Svetainės nebandyti pasiekti ar ja naudotis apgaulės būdu.

2.2. Turinys: prieiga ir naudojimas

Ši svetainė prieinama visiems naudotojams ir joje yra keli skyriai, kuriuose pateikiama, be kitų dalykų: „Michelin“ mobilumo patirtis, sunkvežimių padangų naujovės, „Michelin“ sunkvežimių padangų katalogas ir įrankis, kuris leidžia pasirinkti tinkamą padangą arba rasti perpardavėją.

„Michelin“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be įspėjimo visą turinį arba jo dalį ir (arba) Svetainę keisti, taisyti, nutraukti teikti ir (arba) pašalinti.

„Michelin“ jums suteikia teisę turinį atsisiųsti, spausdinti ir naudoti, laikantis šių sąlygų: (I) jei atsisiuntimo funkcija yra prieinama, (II) jei turinys naudojamas nekomerciniais tikslais (III) ir sąžiningai, (IV) jei turinyje pateikiami pranešimai apie nuosavybės teisę ir skelbimo internete data lieka nepakitę (kai tokia informacija pateikiama). Ši teisė jokiu būdu negali būti aiškinama kaip suteikianti licenciją, ypač susijusią su prekės ženklu ar logotipu.

Bet kokiam 3.2 straipsnyje apibrėžtam trečiosios šalies turiniui taikomos atitinkamos trečiosios šalies sąlygos.

2.3. Naudojimo apribojimai

Jei „Michelin“ iš anksto nesuteikė aiškaus leidimo, draudžiamas bet koks atkūrimas, pateikimas ir pirmiau nenurodytas naudojimas, ypač:

  • draudžiama visas Paslaugas ar jų dalį ir visus Svetainėje atkurtus darbus, paslaugas, prekės ženklus ir visą autorių teisių saugomą medžiagą ar medžiagą, kuri gali būti saugoma pagal intelektinės nuosavybės teises, bet kokiu būdu pritaikyti, pateikti visuomenei (kai to prašoma arba kitais atvejais), platinti, bet kokia forma pakartotinai perduoti, pateikti tinkluose arba viešai skelbti;
  • draudžiama išskirti ar pakartotinai panaudoti (įskaitant išskyrimą ar naudojimą asmeniniams tikslams) reikšmingą Svetainės sukurtų duomenų bazių turinio dalį (kiekio ir (arba) kokybės požiūriu);
  • draudžiama bet kaip pakartotinai ir sistemingai išskirti ar pakartotinai (įskaitant asmeniniams tikslams) panaudoti net ir nedidelę Svetainės sukurtų duomenų bazių turinio dalį;
  • draudžiama bet kokiu būdu susieti, pasiekti, modifikuoti, papildyti, ištrinti, kai tai susiję su automatinio apdorojimo sistema, skirta skelbti internete, ir keičia skelbimo sąlygas ar redakcinę politiką.

Bet kurio naudotojo, pažeidžiančio šį teisinį pranešimą, atžvilgiu gali būti vykdomas civilinis ar baudžiamasis persekiojimas dėl autorių teisių pažeidimo, panašių teisių pažeidimo ir (arba) duomenų bazių ir automatinio duomenų apdorojimo sistemų rengėjų teisių pažeidimo.

Naudotojui primenama, kad draudžiami šie veiksmai:

  • prisijungti prie automatinio duomenų apdorojimo sistemos ir apgaulės būdu likti prie jos prisijungus;
  • minėtose sistemose ištrinti arba keisti duomenis ar jų apgaulės būdu pridėti;
  • minėtas sistemas blokuoti.

„Michelin“ gali prieš bet kurį naudotoją, kuris nesilaiko šių nuostatų, pradėti baudžiamąjį procesą.

3 STRAIPSNIS: INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

3.1. Bendro pobūdžio informacija

Turinys (kuris apima, tačiau tuo neapsiriboja, informaciją, tekstus, failus, grafikus, duomenis, programinę įrangą, duomenų bazę, API, atvaizdus, nuotraukas, vaizdo medžiagą, vaizdo įrašus ir garso takelius, prekių ženklus ir logotipus, taip pat visų minėtų komponentų formą ir pačią Svetainę) yra saugomas autorių teisių ir (arba) kitų intelektinės nuosavybės teisių. Turinys priklauso vien tik jo leidėjui. Bet koks viso turinio ar jo dalies kopijavimas, atkūrimas, pateikimas, naudojimas, pritaikymas, pakeitimas, keitimas, vertimas ar platinimas, nepriklausomai nuo to, ar turinys priklauso „Michelin“, ar trečiajai šaliai, kuri „Michelin“ įmonei į tokį turinį suteikė teises, yra neteisėtas, nepaisant ribotų teisių, suteiktų naudotojui pagal toliau pateiktą 4 straipsnį, ir (arba) teisės daryti bet kokią asmeninę kopiją, skirtą vien tik jos turėtojui naudoti. Šios Svetainės turinys gali būti keičiamas be įspėjimo, yra skelbiamas be jokių aiškių ar numanomų garantijų ir nesukuria jokios teisės į kompensaciją. Turinys yra saugomas „Michelin“ ar jos partnerių autorių teisių. Logotipai yra registruotieji prekės ženklai.

Bet kokie žiniatinklio naudotojams susipažinti pateikiami duomenys, susiję su sunkvežimių padangų perpardavėjais ir (arba) padangų tipais, yra duomenų bazė, o „Michelin“ yra šios duomenų bazės rengėjas ir savininkas. Šių duomenų bazių turinys yra saugomas autorių teisių ir (arba) taikytinų nacionalinių įstatymų, kuriais inter alia įgyvendinama 1996 m. kovo 11 d. Direktyva 96/9/EB.

3.2. Papildomos taisyklės, susijusios su Trečiosios šalies turiniu

Per šią Svetainę, joje arba ja naudojantis jums gali būti prieinamas / pasiekiamas „Trečiosios šalies turinys“ (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokią informaciją, tekstus, failus, vaizdus, ​​grafiką, vaizdinę medžiagą, programinę įrangą, duomenų bazę, API, duomenis, garso takelius, vaizdo įrašus, nuotraukas, interneto nuorodą, trečiosios šalies tinklalapį, socialinių tinklų paslaugų sklaidos kanalus, tinklaraščio įrašų sklaidos kanalus ir duomenų bibliotekas bei žodynus ir iš trečiųjų šalių šaltinių (išskyrus „Michelin“) gautą bet kokio kito formato turinį ir medžiagą).

Bet kokios su Trečiosios šalies turiniu susijusios intelektinės nuosavybės ir naudojimo licencijos nustatomos pagal atitinkamos trečiosios šalies sąlygas.

4 STRAIPSNIS: ELEKTRONINIAI RYŠIAI

Norėdami su „Michelin“ el. paštu keistis informacija, turite užpildyti Svetainėje pateikiamas el. pašto formas. „Michelin“ atsakymai į el. laiškus ir suteikiama prieiga prie Svetainės ir jos turinio negali būti laikomi reklaminės, pardavimo skatinimo ar pardavimo veiklos įrodymais toje šalyje, kurioje yra naudotojas.

5 STRAIPSNIS: ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Žr. mūsų Privatumo politiką ir Slapukų politiką.

Mūsų Svetainėje gali būti nuorodų į kitas interneto svetaines. „Michelin“ nesidalija jūsų asmens duomenimis su šiomis svetainėmis, išskyrus atvejus, kai naudojami socialinio tinklo mygtukai ar papildiniai. Jei spustelėsite nuorodą į bet kurią iš šių svetainių, jums bus taikoma minėtos svetainės privatumo praktika, kurios „Michelin“ nekontroliuoja ir dėl kurios „Michelin“ negali prisiimti atsakomybės. 

6 STRAIPSNIS: GARANTIJOS IR ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

6.1. Bendro pobūdžio apribojimas

IŠSKYRUS ATVEJUS, KAI TAI DRAUDŽIA PRIVALOMI VIETINIAI ĮSTATYMAI, SVETAINĖ IR JOJE AR PER JĄ PASKELBTAS IR (ARBA) PATEIKIAMAS TURINYS SUTEIKIAMAS „TOKS, KOKS YRA“, BE JOKIOS AIŠKIOS AR NUMANOMOS GARANTIJOS, O „MICHELIN“ AIŠKIAI ATSISAKO BET KOKIOS IR BET KOKIO POBŪDŽIO ATSAKOMYBĖS UŽ VISĄ TURINĮ IR (ARBA) INTERNETO SVETAINĘ ARBA JŲ DALĮ. „MICHELIN“ NEGALI BŪTI LAIKOMA ATSAKINGA (ĮSKAITANT, BET TUO NEAPSIRIBOJANT) UŽ BET KOKĮ KOMPIUTERIŲ IŠTEKLIŲ UŽTERŠIMĄ VIRUSAIS AR UŽ KITŲ KENKĖJIŠKŲ PROGRAMŲ PLATINIMĄ. Privalote imtis visų tinkamų priemonių savo kompiuteriniams ištekliams apsaugoti.

„MICHELIN“, JOS DIREKTORIAI, DARBUOTOJAI, ATSTOVAI, TIEKĖJAI AR PARTNERIAI, KURIE YRA NURODYTI SVETAINĖJE, JOKIU BŪDU NEGALI BŪTI TRAUKIAMI ATSAKOMYBĖN PAGAL SUTARTINĮ, DELIKTINĮ ARBA KOKĮ NORS KITĄ IEŠKINĮ DĖL BET KOKIOS TIESIOGINĖS AR NETIESIOGINĖS, ATSITIKTINĖS ARBA PASEKMINĖS ŽALOS AR BET KOKIŲ KITŲ BET KOKIO POBŪDŽIO NUOSTOLIŲ, YPAČ DĖL FINANSINIO AR KOMERCINIO POBŪDŽIO NUOSTOLIŲ, ATSIRADUSIŲ DĖL PRIEIGOS PRIE SVETAINĖS AR JOS NEBUVIMO IR (ARBA) NAUDOJIMOSI AR NESINAUDOJIMO SVETAINE AR DĖL BET KOKIOS KITOS SVETAINĖJE ARBA PER JĄ GAUTOS INFORMACIJOS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIOSIOS ŠALIES TURINĮ (KAIP APIBRĖŽTA PIRMIAU PATEIKIAMAME 3.2 STRAIPSNYJE).

6.2. Papildomas apribojimas dėl Trečiosios šalies turinio ir Svetainės

SVETAINĖJE GALI BŪTI PATEIKIAMOS PAPRASTOS AR ĮTERPTOSIOS NUORODOS Į TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINĮ, JEI JOS ĮTERPTĄSIAS NUORODAS LEIDŽIA NAUDOTI. PRIPAŽĮSTATE, KAD „MICHELIN“ UŽ TOKĮ TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINĮ NEATSAKO IR NĖRA ĮPAREIGOTA JO KONTROLIUOTI, STEBĖTI AR TAISYTI; BE TO, „MICHELIN“ NEATSAKO UŽ JO PRIEINAMUMĄ, TINKAMUMĄ, PASIEKIAMUMĄ, SUDĖTĮ, REKLAMĄ, PRODUKTUS IR (ARBA) ŠIOSE SVETAINĖSE AR IŠ JŲ TEIKIAMAS PASLAUGAS. TODĖL „MICHELIN“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ BET KOKIĄ TIESIOGINĘ AR NETIESIOGINĘ ŽALĄ, ATSIRADUSIĄ DĖL JŪSŲ PRIEIGOS PRIE TREČIOSIOS ŠALIES TURINIO AR JOS NEBUVIMO IR (ARBA) NAUDOJIMOSI AR NESINAUDOJIMO TREČIOSIOS ŠALIES TURINIU IR (ARBA) DĖL TO, KAD ŠIOS SVETAINĖS NESILAIKĖ TAIKOMŲ ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ.

„MICHELIN“ GALI SVETAINĘ ATNAUJINTI, KEISTI AR MODIFIKUOTI DĖL TREČIOSIOS ŠALIES TURINIO AR SVETAINĖS PAKEITIMO AR NEPASIEKIAMUMO. „MICHELIN“ TAIP PAT GALI BE JOKIOS ATSAKOMYBĖS JUMS NUSTOTI TEIKTI PRIEIGĄ PRIE TREČIOSIOS ŠALIES TURINIO AR SVETAINĖS.

7 STRAIPSNIS: TAIKOMA TEISĖ IR JURISDIKCIJA

Bet kokie su Svetaine ar šiuo teisiniu pranešimu susiję ginčai nagrinėjami atitinkamuose Lenkijos Respublikos viešuosiuose teismuose arba, jei naudotojas yra vartotojas, taip pat Lietuvos Respublikos teismuose, jei naudotojas taip pasirenka arba ieškovas byloje yra „Michelin“. Ginčai, jei įmanoma, sprendžiami ir aiškinami pagal Lenkijos teisę, išskyrus tai, kad naudotojas, kuris yra vartotojas, pagal galiojančius teisės aktus išsaugo savo teisinę apsaugą, nustatytą imperatyvinėmis Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatomis. Naudojimasis Svetaine reiškia, kad naudotojas aiškiai sutinka su šio straipsnio taikymu. Jei kuri nors iš šioje teisinėje informacijoje nurodytų sąlygų dėl kokių nors priežasčių taptų neteisėta, negaliojančia ar netaikoma, ji nebūtų laikoma šio teisinio pranešimo dalimi ir neturėtų įtakos kitų sąlygų galiojimui ar taikymu

Teisinio pranešimo data: 2018 m. gruodžio 6 d.